સમર કેમ્પમાં ટ્રેનર વિપુલભાઈ જમોડ દ્વારા બાળકેન્દ્રી પ્રવૃતિઓ.

તા. 5.5.18ના રોજ વિપુલભાઈ જમોડ દ્વારા બાળકોને આનંદદાયી શિક્ષણ અંગેની પ્રવૃતિઓ સમરકેમ્પમાં કરાવવામાં આવી.
જેમાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો.