1. અમારી શાળાના શિક્ષક રમેશભાઈ રાઠોડ અને Sports Authority of Gujarat દ્રારા શાળા 'ઈન-સ્કૂલ પ્રોગ્રામ' અંતર્ગત અમારી શાળામાં 2 રમત માટે ( એથ્લેટીક્સ & ટૅકવેન્ડો) 2 નેશનલ ટ્રેનરો તેમજ બંને રમત માટેના જરૂરી 2,75,000/- ના સાધનો  પ્રાપ્ત થયેલ છે.આ તકે SAG તેમજ રમત ગમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર - બોટાદ તથા બોટાદ જિલ્લા સિનિયર કૉચશ્રી પ્રજાપતીસાહેબનો ઉમરાળા શાળા પરીવાર વતી ખૂબ ખૂબ હ્રદયથી આભાર માનીએ છીએ.