તા.22.04.18 રવિવારના રોજ સ્લમ વિસ્તાર મુલાકાત

તા.22.04.18 રવિવારના રોજ સ્લમ વિસ્તારમાં વિપુલભાઈ જમોડની સાથે બાળકોને શૈક્ષણિક આનંદ કરાવવામાં આવ્યો સાથે કુપોષણને દૂર કરવા જાયન્ટસના સહયોગથી બાળકોને કઠોળનો નાસ્તો કરાવવામાં આવ્યો અને સાથે તેમના પરિવાર જનોને જાયન્ટસ દ્વારા માટલા વિતરણ પણ કરાવવામાં આવ્યું.