18.4.18 ગ્રામ સ્વરાજ અભિયાન હેઠળ સ્વચ્છ ભારત મિશન ઉજવણી

તા. 18.4.18 ના રોજ ગ્રામ સ્વરાજ અભિયાન હેઠળ સ્વચ્છ ભારત મિશન ઉજવણી
આ અંતર્ગત શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્વચ્છતા જાગૃતિ રેલી કાઢવામાં આવી તેમજ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાળા , ગ્રામ પંચાયત અને આંગણ વાડીમાં સમૂહ સફાઈ કરવામાં આવી.