જાયન્ટ્સ દ્વારા ધોરણ 1 અને માતા પિતાની છત્ર છયા ગુમાવનાર બાળકોને મદદ

તા. 5.7.18ના રોજ જાયન્ટ્સ દ્વારા ધોરણ 1 ના બાળકોને અને માતા પિતા ની છત્ર છાયા ગુમાવનાર બાળકોને નોટબુક પેન્સિલ રબ્બર વગેરેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.